Košík

Služby

Bezpečnostnotechnická služba – BOZP

 • zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje povinnosť Všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie v oblasti BOZP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce
 • tento zákon sa vzťahuje na zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých odvetviach výrobnej sféry a nevýrobnej sféry.
 • prostredníctvom nášho tímu bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov Vám zabezpečíme plnenie tohto zákona
Viac informácií

Vaše povinnosti = naša starosť

Prečo by som mal mať zabezpečené školenia a dokumentáciu BOZP, PO ?

školenia, dokumentácie a obhliadky v týchto oblastiach sú zo zákona povinné. Hlavné riziko pre podnikateľov je pracovný úraz, požiar a podobne. Ak sa stane, okamžite to štátne inštitúcie vyšetrujú a ak spoločnosti nemajú splnené zákonné povinnosti, hrozí im trestnoprávna zodpovednosť. Minimálna pokuta je 33 000 €.

Čo potrebuje novozaložená s.r.o. v oblasti BOZP a PO ?

takáto spoločnosť, ktorá má čo i len jedného zamestnanca, musí mať zmluvný vzťah s bezpečnostnotechnickou službou prostredníctvom bezpečnostného technika

Kto musí mať podľa zákona zabezpečené BOZP a PO ?

zákonné školenia v oblasti ochrany a zdravia pri práci, ako aj požiarnej ochrany musia mať absolvované všetci zamestnanci, pracovníci na dohodu a brigádnici od prvého pracovného dňa.

Musia byť zamestnanci preškolení v rámci zákonných školení prezenčne ?

nie, nemusia a môžu absolvovať online všetky teoretické školenia pre zamestnancov (menej rizikové, klasické zamestnania v kanceláriách, predajniach, službách, hoteloch …)

Ako často je potrebné školenia opakovať ?
 • zamestnávateľ musí zabezpečiť školenia pre každého zamestnanca, ako aj dohodára hneď pri nástupe do zamestnania a periodicky ho musí opakovať raz za dva roky.
 • v niektorých prípadoch, ako je oboznamovanie sa s prácami vo výškach a nad voľnou hĺbkou, je potrebné preškoliť zamestnanca raz za 12 mesiacov
Mám zamestnancov len na dohodu. Týka sa ma to?

zákonné školenia v oblasti BOZP a PO sa týkajú všetkých zamestnancov, či už pracujú na trvalý pracovný pomer, skrátený alebo na dohodu.

Päť rokov som nemal žiadnu kontrolu, kontroluje to niekto?
 • na dodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci dohliadajú Inšpektoráty práce a to pravidelne, nezávisle od seba, vykonávajú tzv. neohlásené kontroly.
 • pokuty za nedodržanie zákonných povinností sa pohybujú od 500 eur do 100 000 eur
 • najbežnejšie pokuty:  - absencia zákonného školenia 1 200 eur
  • neaktuálna dokumentácia 600 eur
  • chýbajúca obhliadka 800 eur
Svojich zamestnancov pravidelne školím ja sám, vždy im hovorím čo a ako majú robiť. Postačuje to?
 • školenie takýmto spôsobom nepostačuje a v prípade kontroly je potrebné preukázať sa z akých oblastí bol váš zamestnanec preškolený
 • rozsah vie určiť so 100 %-nou istotou váš bezpečnostný technik

Ochrana pred požiarmi – PO

zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi upravuje povinnosti obcí, právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov a fyzických osôb na úseku ochrana pred požiarmi

Viac informácií
Sme v prenajatých priestoroch, týkajú sa aj mňa povinnosti v oblasti zabezpečenia Požiarnej ochrany a školení ?
 • toto je najčastejší omyl, s ktorým sa v praxi stretávame. V skutočnosti 99 % prenajímateľov nezabezpečuje požiarnu ochranu prenajímaných priestorov a už vôbec nie školenia. V sume, ktorú platíte prenajímateľovi nie sú zahrnuté služby PO.
 • prenajímateľ či správca budovy nezodpovedá za pracoviská nájomcov. Nájomcovia musia mať svoju prevádzku zabezpečenú v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa PO a zároveň musia mať dokumentáciu a certifikáty vystavené na vlastné IČO
 • podnikanie v prenajatých priestoroch zamestnávateľa nezbavuje žiadnej z povinnosti na úseku PO
Koľko hasiacich prístrojov musí mať podnikateľ na prevádzke?
 • počet a druh hasiacich prístrojov je rôzny od charakteru prevádzky
 • pokiaľ nemáte inštalované zariadenia na zdolávanie požiarov, informujte svojho požiarneho technika
 • každý rok vznikne na Slovensku okolo 10 000 požiarov, takže stojí za to byť pripravený a uchrániť tak svoje podnikanie
Mám poistené priestory pre prípad požiaru, nepotrebujem PO?
 • v prípade, ak máte poistené priestory a nedodržiavate zásady Požiarnej ochrany, poisťovňa vám poistné plnenie nevyplatí
 • poistné si v tom prípade platíte zbytočne

Kontrola hasiacich prístrojov

 • vykonávame kontroly a vieme Vám zabezpečiť opravu a kompletný servis hasiacich prístrojov
 • podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov upravuje Vyhláška MVSR č. 719/2002 Z.z.
 • kontrola hasiacich prístrojov (tiež aj revízia hasiacich prístrojov) sa vykonáva priamo u Vás alebo podľa dohody aj u nás v kancelárii na Južnej triede 48 v Košiciach
 • cena kontroly hasiacich prístrojov je 5,-€ s DPH za jeden kus
 • cena opravy bude stanovená priamo na mieste
Viac informácií

Často kladené otázky

Ako často sa robí revízia hasiacich prístrojov ?

hasiace prístroje sa pravidelne kontrolujú každých 12 mesiacov

Ako často sa robí tlaková skúška hasiacich prístrojov ?

tlaková skúška by sa mala vykonať každých 5 rokov

Aká je cena za plnenie hasiacich prístrojov ?

cena za naplnenie hasiacich prístrojov sa odvíja od typu hasiva, stanoví sa osobne.

Čo treba robiť, keď môj hasiaci prístroj neprejde kontrolou ?

požiadať o opravu alebo zakúpiť nový hasiaci prístroj priamo u nás v sekcii e-shop

Použil som hasiaci prístroj, viete mi ho naplniť ?

zabezpečíme Vám naplnenie všetkých typov hasiacich prístrojov

Hasiaci prístroj stratil tlak, čo treba urobiť ?

dať ho opraviť alebo si zakúpiť nový na keda.sk

Ponúkate aj možnosť kontroly a opravy na kľúč ? Teda vyzdvihnutie a následne doručenie hasiacich prístrojov ?

áno, na základe dohody

Civilná ochrana – CO

 • zákon č. 42/1994 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky - civilná ochrana obyvateľstva, ktorého účelom je upraviť podmienky na účinnú ochranu života, zdravia a majetku pred následkami mimoriadnych udalostí, ako aj ustanoviť úlohy a pôsobnosť orgánov štátnej správy, obcí a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zabezpečovaní civilnej ochrany obyvateľstva
 • prostredníctvom nášho tímu odborne spôsobilých osôb Vám zabezpečíme plnenie týchto podmienok.
Viac informácií

Poradenstvo, dokumentácia, aktualizácia, školenia

Zabezpečíme vypracovanie a aktualizáciu potrebných dokumentov:
 • plán ochrany zamestnancov
 • plán ochrany obyvateľstva
 • identifikačná karta CO
Zabezpečíme vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany:
 • varovanie zamestnancov a obyvateľstva
 • príprava jednotiek civilnej ochrany

Ochrana osobných údajov – GDPR

 • túto službu zabezpečujeme pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi, vypracovanie dokumentácie ochrany osobných údajov, odborné konzultácie a činnosti zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679.
 • podrobné informácie o vypracovaní dokumentácie ochrany osobných údajov pre Vašu spoločnosť Vám radi poskytneme osobne, telefonicky alebo e-mailom.
 • cena za vypracovanie dokumentácie ochrany osobných údajov alebo za odborné konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov je dojednávaná individuálne.
Viac informácií
Čo je GDPR?

25. mája v roku 2018 vstúpilo do účinnosti Nariadenie Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov (GDPR - General Data Protection Regulation), ktoré prinieslo do oblasti ochrany osobných významné zmeny, nové povinnosti, ako aj likvidačné sankcie, ktoré sa týkajú všetkých obchodných spoločností, živnostníkov, ako aj orgánov verejnej moci (napr. obce alebo školy).

Čo je „Zodpovedná osoba “?

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní určiť zodpovednú osobu, ak:

 • spracúvanie osobných údajov vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávna inštitúcia okrem súdov pri výkone ich súdnej právomoci
 • hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah alebo účel vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutej osoby vo veľkom rozsahu
 • hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov podľa § 16 vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa § 17 vo veľkom rozsahu.
 • My Vám dodávateľsky zabezpečíme našu zodpovednú osobu.